Nine Silver Birches, Shibetsu, Hokkaido, Japan | Image 7.5 x 7.5 inches, Framed 21x17 inches
Nine Silver Birches, Shibetsu, Hokkaido, Japan | Image 7.5 x 7.5 inches, Framed 21x17 inches