Portrait of Nelson Mandela, 2020 | Chromogenic print | 24 x 20 inches
Portrait of Nelson Mandela, 2020 | Chromogenic print | 24 x 20 inches